Praktické informace pro přímé účastníky programu WWFF:

Mezinárodního programu WWFF se mohou účastnit všichni radioamatéři s platnou koncesí nebo registrovaní posluchači (tzv. SWL).

Následující informace jsou určené především pro začínající lovce a aktivátory, případně posluchače. Představu o tom, jak probíhá aktivace, si můžete udělat také z fotek aktivátorů v sekci FOTKY, a především z poslechu na pásmech. Další zajímavosti můžete nalézt i v sekci ODKAZY. Prosím berte následující text pouze jako inspiraci, jeho účelem je především uvést do problematiky radioamatéry, kteří s WWFF programem začínají.

Obecná pravidla světové WWFF (v angličtině) najdete na https://wwff.co/rules-faq/.


LOVEC

Pojmem "lovec" (anglicky "hunter") se označuje aktivní účastník programu WWFF, resp. jakékoliv její národní sekce (např. OKFF), který navazuje spojení s aktivátorem. Lovec se typicky nachází doma ve svém HAM koutku narozdíl od aktivátora, který je nejčastěji v přírodě. Předává aktivátorovi svůj volací znak a report ve formě RS, popřípadě RST (R = čitelnost, S = síla signálu, T = tón). Může si poznamenat do svého deníku volací znak aktivátora a číslo WWFF oblasti, kterou aktivátor aktivuje. Žádné hlášení ani deník nikam neodesílá - deník odesílá pouze aktivátor - lovec by si pro to měl být jistý, že byl správně rozpoznán jeho volací znak. Pokud bude volací znak v logu aktivátora chybný, spojení se nezapočítává. Vlastní záznamy si lovec vytváří pouze pro kontrolu.

Může se stát, že lovec je zároveň aktivátor, že sám právě aktivuje nějakou oblast WWFF - v tom případě se jedná o spojení "park-to-park" (tedy spojení "z parku do parku" nebo "p2p"), pak musí tuto skutečnost lovec (v tu chvíli vlastně také aktivátor) nahlásit, a vyměnit si s aktivátorem navzájem číslo aktivované WWFF oblasti a zapsat si toto číslo ke spojení v deníku, který pak odešle dle podmínek WWFF. Lovec a aktivátor se mohou nacházet v různých zemích, běžně se aktivace např. OKFF oblasti účastní lovci z Německa, Polska, Itálie, Slovenska, Anglie atd.. Komunikace mezi lovcem a aktivátorem probíhá nejčastěji v anglickém jazyce.

Pro lovce je v moderní době výbornou pomůckou tzv. "cluster", což je internetová nástěnka, kde lze zveřejnit zajímavé stanice dostupné v tu chvíli na pásmu - aktivátor WWFF je zajímavý, jelikož vysílá z dané oblasti krátkodobě. Sledováním clusteru se tedy můžete dozvědět o spoustě probíhajících aktivací po celém světě. Doporučené clustery najdete v sekci Odkazy. Mezi nejpoužívanější clustery obecně patří DXHeat, WWFF a DXSummit.

V České republice existuje na platformě WhatsApp skupina OKFF (správce OK1VEI), sdružující několik desítek lovců i aktivátorů, kde hlavně aktivátoři avizují svou činnost v terénu, a čeští lovci si tak s drobným náskokem mohou odlovit danou oblast dříve, než započne "pile-up".


AKTIVÁTOR

Aktivátor (anglicky "activator") je aktivní účastník programu WWFF, který aktivuje jednu z oblastí zařazených do programu WWFF, resp. jakékoliv její národní sekce (např. OKFF). Češi mohou aktivovat mimo české OKFF oblasti také jakékoliv zahraniční oblasti zařazené do programu WWFF (samozřejmě při tom musí dodržovat předpisy a zákony navštívené země), podmínky jednotlivých národních programů v rámci WWFF se mohou lišit. Obecně však platí, že aktivátor musí být uvnitř dané oblasti, může být vyžadována fotodokumentace a screen ze zařízení s elektronickým určením polohy, datum a čas (mobilní telefon s GPS, samostatný GPS přijímač). V různých zemích je vyžadován různý počet QSO pro národní diplomy, dle obecných pravidel WWFF je potřeba udělat minimálně 44 spojení. Doporučuje se mít v deníku o pár spojení navíc. Spojení se stejnou stanicí různým druhem provozu, nebo na různých pásmech nejsou duplicity, ale počítají se jako platné spojení.

Aktivaci oblasti nemusí aktivátor provést naráz - do dané oblasti se lze vrátit dokončit ji i po delší době - v praxi to ale bývá nepraktické a většina aktivátorů se ji snaží dokončit při první návštěvě, nicméně technické problémy nebo počasí mohou způsobit nedobrovolné ukončení před dosažením minimálního počtu spojení. Naopak, pokud se daří a spojení utěšeně přibývají a 44 QSO již bylo navázáno, je slušnost pokračovat v aktivaci a uspokojit všechny zájemce o QSO. Oblast lze navštívit a aktivovat vícekrát, ale počítá je pouze jednou - přičítají se vám pouze QSO do celkového skóre.

Každé aktivaci je třeba věnovat 2 hodiny, ovšem počítá se i cesta, takže u dvou aktivací po sobě se čas nesleduje, u více za den ale ano. U třech aktivací za den mají být mezi posledním QSO u první a prvním QSO u třetí dvě hodiny, ale pokud se jedná o standardní průběh, čas bývá ve skutečnosti delší. Dost často se stává, že z jednoho místa můžete aktivovat dvě oblasti - např malou oblast (PP) v CHKO. Je vhodné (nikoliv nutné) začít nejdříve tou malou a poté CHKO. Vzhledem k tomu, že se nikam nepřesouváte, může být přechod na další FF okamžitý. Z praktických zkušeností je ale lépe nechat mezi jednotlivými aktivacemi cca 15 minut a pokud to je možné, tak změnit i pásmo - pokud přejdete hned a na stejném kmitočtu, tak je na pásmu i v clusteru zmatek.

Aktivátor si vede deník spojení - buď elektronický, nebo je také možné si ho psát na papír a později ho přepsat do elektronické podoby. Aby byla aktivace platná, musí účastník jako doklad poslat deník elektronicky ve formátu ADIF souboru (kocovka .adi nebo .adif), který doručí danému národnímu log-manažerovi (e-mailem nebo např. online vložením na webové stránce) - a ten pak slouží jako hlášení o aktivaci. Log-manažer následně deník zkontroluje a nahraje do celosvětové databáze WWFF, tím je aktivátorovi uznaná aktivace a všem protistanicím QSO platí do různých diplomů a žebříčků. Na webu wwff.co si pak lze prohlédnout tyto žebříčky a požádat o diplomy.

Pokud budete aktivovat OKFF více dní po sobě (např o dovolené), je praktické poslat jeden deník za celé období. Když se vám z nějakých důvodů nepovede navázat 44 platných QSO a počítáte, že aktivaci dokončíte v nějaké kratší době (cca do měsíce), můžete poslat jen jeden deník (do názvu je vhodné použít datum z první aktivace), ale pokud počítáte s větší pauzou, pošlete deník z každé zvlášť.

IMG_20221225_155151

Aktivátor musí brát na zřetel fakt, že při aktivaci oblasti WWFF se nachází (dle pravidel) uvnitř oblasti, a tudíž se pravděpodobně nachází v místě s nějakým omezením - nejčastěji se jedná o omezení pohybu mimo vyznačené cesty - vždy je dobré informovat se předem o tom, jaká omezení pro danou oblast platí. Aktivátor svojí činností nesmí porušovat zákony, ničit přírodu či omezovat zvířata atd.

Technické vybavení při aktivaci oblasti WWFF se liší vždy podle možností a zkušenosti, a podle místa a doby provádění. Navazovat spojení v rámci aktivace se dá všemi běžnými způsoby, nejčastěji je to fonický provoz na pásmu 40 m (velké množství lovců, dobré podmínky šíření při malém výkonu, relativně jednoduchá anténa). Velké množství aktivátorů má malé a lehké zařízení s výkonem typicky do 15 W (QRP), nicméně to není pravidlo, stejně tak může mít aktivátor např. 200 W, podmínky toto nijak neupravují (upravuje to legislativa pro radioamatérský provoz dané země). Aktivace se dají provádět např. s batůžkem, kam se veškeré vybavení vejde, nebo třeba z automobilu pomocí autoantény. Výjimkou nejsou ani aktivace z pevného stanoviště jako je chata nebo hotel (samozřejmě vždy musí být splněna podmínka, že se aktivátor při aktivaci nachází unitř dané WWFF oblasti).

Pro volnou inspiraci, článek o tom jak v reálu vypadá konkrétní aktivace konkrétního aktivátora WWFF sepsal na svém blogu OK1SIM nebo si můžete prohlédnout video z aktivace od OK2XVI či video od OK2CQR.


Kde najdu seznam oblastí WWFF, resp. OKFF

V seznamu a mapách chráněných území OKFF dohledáte číselné označení (kód). Stanice aktivující danou oblast v průběhu spojení předává kód tohoto konkrétního chráněného území, například: OKFF-0001 pro českou oblast nebo FFF-0101 pro francouzkou, SPFF-1563 pro polskou atd. Pracovat se seznamem oblastí lze jak online (mapy.cz nebo google.maps.com) tak i offline (např. importem GPX souboru do mapové aplikace Locus Map).

mapy_cz_okff_screen


Doporučené (ale ne vyhrazené) vysílací frekvence (QRG)

Aktivátoři mohou používat doporučené QRG. Zde se nejčastěji nachází i lovci, kteří hledají expedice do WWFF oblastí. V žádném případě ale nejde o QRG vyhrazené pouze pro WWFF! Vždy se chovejte podle zásad Hamspiritu...

pásmo CW SSB
80m 3.544 3.744
40m 7.024 7.144
30m 10.124 -
20m 14.044 14.244
17m 18.084 18.144
15m 21.044 21.244
12m 24.894 24.944
10m 28.044 28.444


Kam posílat hlášení o aktivaci (logy)

Hlášení z aktivace podávají aktivátoři elektronicky výhradně ve formátu ADIF (soubory s koncovkou .adif nebo .adi .adi nebo .adif). Soubory mají přesně definovanou strukturu svého názvu podle vzoru CALL_REFERENCE_DATUM, takze např. OK1ABC aktivoval OKFF-1234 dne 10. 8. 2017, název souboru bude vypadat takto: OK1ABC_OKFF-1234_20170810.adi. Hlášení se následně musí dostat přímo k log-manažerovi dané země přímo a nebo prostřednictvím OKFF log-manažera (hlášení z Německé DLFF musíte doručit německému log-manažerovi, hlášení ze Slovenské OMFF slovenskému log-manažerovi atd.). Národní log-manažer hlášení zkontroluje a nahraje do centrální databáze WWFF. Česká sekce přijímá hlášení nejdéle 1 rok od data uskutečnení aktivace OKFF oblasti a deníky se odesílají na logy-okff (zavináč) email.cz . Pokud začínáte a nejste si jistí se správností deníku, můžete kontaktovat přímo log-manažera (info v části Kontakty).

Před odesláním deník zkontrolujte - datum, číslo vlastní FF, značku použitou při aktivaci a značku operátora. Jakmile je už deník nahraný, je problém s opravou špatných dat v logu. Opravu může udělat pouze DF6EX, který má logy v WWFF na starosti - národní koordinátor toto oprávnění nemá. Chybný deník se nedá přepsat nahráním opraveného deníku.


Co je to a jak pořídit ADIF?

ADIF (Amateur Data Intercharge Format) je označení souboru (jedná se o obyčejný textový soubor s koncovkou .adi nebo .adif), který obsahuje data ohledně proběhlého radioamatérského spojení, resp. o více spojeních z daného období. Soubory ADIF se dají jak importovat (načítat) tak exportovat (generovat) různými nástroji. Soubor ADIF má specifický formát definovaný https://www.adif.org/.

Pořizovat a pracovat s ADIF soubory je možné několika způsoby, každému vyhovuje něco jiného, a každý má jiné požadavky. Mezi ty nejběžnější a nejjednodušší programy patří:


Software pro platformu Windows, Linux (Wine): Fast Log Entry (FLE)

S programem Fast Log Entry (FLE), pořídíte ADIF soubor nejjednodušeji, nicméně na práci s ním je potřeba si zvyknout, pokud jste jej nikdy před tím nepoužívali. Zadávání spojení (QSO) je velmi rychké a efektivní. FLE umí vygenerovat naprosto koretní a akceptovatelný ADIF pro aktivitu WWFF. Program FLE stáhnete na adrese https://df3cb.com/fle/.

Sn%C3%ADmek%20obrazovky%20po%C5%99%C3%ADzen%C3%BD%202022-12-13%2020-01-30


Software pro platformu Android: VK port-a-log

Aplikace VK port-a-log je určená pro mobilní platformu Android, funguje jak na mobilních telefonech, tak na tabletech běžících na tomto operačním systému. Ačkoliv designově působí lehce historicky (neobsahuje prvky moderního designu), je zcela funkční a skvěle ovladatelný. K jeho stažení navštivte stránku autora VK3ZPF (http://vk3zpf.com/vk-port-a-log).

Pro platformu Apple existuje podobná aplikace, info na webu VK5AYL (https://www.vk5ayl.com/).

vkportalog


Webové zapisovadlo: Simple fast log entry

Simple fast log entry je aplikace od Petra OK2CQR inspirovaná aplikací FLE. Najdete ji na webu autora https://sfle.ok2cqr.com/. Systém zadávání je totožný s programem FLE, ale není potřeba nic instalovat, nastavovat, práce s aplikací je velmi jednoduchá.

simple-fast-log-entry-webapp


Software pro platformu Windows, Linux (Wine): ADIF MASTER

ADIF MASTER je jednoduchý program umožňující prohlížení a úpravu editaci ADIF souborů. Dají se v něm spojovat ADIF soubory, mazat jednotlivé záznamy, provádět hromadné změny nebo upravovat či doplňovat záznamy. Jedná se o velmi užitečný nástroj pro radioamatéry pracující s ADIF soubory. Ke stažení na http://www.dxshell.com/adif-master.html.

adifmaster_screen


Co musí deník (soubor ADIf) obsahovat?

V každém řádku souboru ADIf (u každého QSO) musí být mimo obecných údajů o spojení také definována značka použitá při aktivaci (OK1XYZ/P), značka operátora (OK1XYZ) a vlastní FF. V případně, že byla protistanice také v FF i definice této FF. Soubor ADIf by bude tedy vypadat takto:

denik_adif_ukazka

Výše uvedený obrázek je ukázka z deníku OK1XYZ při aktivaci OKFF-0497, konkrétně spojení se stanicí SP9ABC z SPFF-1234. Pro zjednodušení je každá hodnota na novém řádku, v souboru jsou hodnoty vedle sebe na jednom řádku!

Call použitá při aktivaci: <STATION_CALLSIGN:8>
Operátor (call toho, kdo vysílá - bez /P) : <OPERATOR:6>
Definice vlastní aktivované FF: <MY_SIG:4>WWFF <MY_SIG_INFO:9>
Definice FF aktivové protistanicí: <SIG:4>WWFF <SIG_INFO:9>

Číslo před znakem > definuje, kolik míst se za hranatou závorkou použije (počítá se i případná mezera).