Pages translation...

 
 
Akualizováno:
08.09.2017, 19:02

Mapa a seznam území

Nové gpx soubory pro navigace

Ahoj vytvořila jsem soubory gpx pro vaše navigace, mějte na paměti, že bod na mapě je cca uprostřed té které rezervace a nikoli místo, ze kterého máte vysílat. Soubory jsou bez diaktitiky a stahovat můžete i odtud: OKFF, OMFF, WCA-CCA


Alena - OK2APY 29-08-2017 14:04:43


Mapa a seznam oblastí od Aleny OK2APY

Odkazy na aktuální datové podklady - Mapa a aktuální SEZNAM nejen OKFF oblastí...


Oblasti ve formátech pro navigace

Nabízíme ke stažení  archiv se všemi aktivními oblastmi k 1.7.2016 ve formátech GPX, OV2 a KML. Pokud někdo potřebuje jiný formát, dejte vědět v diskuzní skupině, pokusím se jej doplnit...


ČESKÝ - názvy oblastí česky v kódování Win-1250

CESKY - nazvy oblasti bez hacku a carek


Definice chráněných oblastí v OK

Národní park

je rozsáhlé území, jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. Rostliny, živočichové a neživá složka v NP mají mimořádný vědecký a výchovný význam - více informací ZDE


CHKO

je v českém a slovenském systému ochrany přírody od poloviny 50. let 20. století (od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody) označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky. Český zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, charakterizuje CHKO jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území.CHKO se vyhlašují vládním nařízením.

 

Biosférická rezervace

je velkoplošné území vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky kulturních i přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity.

Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i území narušená činností člověka. To umožňuje studovat konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím a podporovat zvyšování biodiverzity v narušených oblastech.


Národní přírodní rezervace

(NPR) je nejvýznačnější kategorií ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény.


Národní přírodní památka

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.


Přírodní rezervace

Je obdobou národní přírodní rezervace, avšak pouze s regionálním významem.

 

Kam posílat logy

Zřídili jsme s Alenou SAMOSTATNÝ EMAILOVÝ ÚČET, pro odesílání logů z aktivací:

 

Neposílejte již PSE logy z aktivací na naše osobní emailové účty! 

Prosíme o zasílání logů (jen logů, nic jiného!!!) pouze na tento email. Budeme mít přehled o již nahraných lozích a v případě delší nedostupnosti jednoho z nás se nebude nahrávání dalších logů zdržovat. 


Zaslané logy pojmenujte PSE podle tohoto vzoru - CALL_REFERENCE_DATUM, 
takze např. OK1ABC aktivoval OKFF-1234 10.6.2015, název logu bude vypadat takto:
OK1ABC_OKFF-1234_20150610


Je to z důvodu jednoznačné identifikace každého logu nahraného na LogSearch a vyloučí se náhodné opakování názvů uložených logů. Předejte prosím tuto informaci i ostatním aktivátorům...

 

Aktualizováno:: 08.09.2017, 19:02
Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple.sk | Modified by OK1IN --> (X)html | css | Přihlásit